Requirements for food and drug registration in Nigeria REQUIREMENTS FOR FOOD AND DRUG REGISTRATION IN NIGERIA: HOW TO REGISTER WITH NAFDAC The Lex Artifex Law Office has introduced the F&D مرکز برای کمک به افراد و شرکت های درگیر در ساخت, توزیع, صدور, و واردات مواد غذایی تنظیم و مواد مخدر در جلسه مورد نیاز توسط سازمان ملی نیجریه برای اداره غذا و دارو و کنترل مجموعه ("NAFDAC"). این نشریه می دهد یک تصویر لحظهای از الزامات قانونی برای مواد غذایی و ثبت دارو در نیجریه. شرایط مورد نیاز برای مواد غذایی و ثبت دارو در نیجریه: در زیر مورد نیاز: Application letter in accordance with the NAFDAC guidelines Information and description of the food and drug facility for inspection Samples of the food and drug products to be registered for laboratory analysis. Payments of prescribed fees All documents are to be completed with the appropriate description to prevent unnecessary delays. TIMELINES FOR FOOD AND DRUG REGISTRATION IN NIGERIA Registration of food product takes about 90 روز از تاریخ از پذیرش درخواست. Registration of drug product takes about 120 روز از پذیرش تاریخ از برنامه. Variation of product registration takes not more than 60 days A BREAKDOWN OF THE REGISTRATION PROCESSES TIMELINES FOR FOOD AND DRUG REGISTRATION IN NIGERIA Submission of Application – 0 days Document Verification – 10 days Facility Inspection/Sampling – 10 days for Food, 20 days for Drugs Laboratory Analysis – 30 days for Food, 40 days for Drugs Final Vetting – 10 days Approval Meeting/Issuance of NAFDAC registration Number (گواهی ثبت نام) - 20 days Total number of days: 90 days روز برای غذا days for Drugs COMPLIANCE DIRECTIVE It is mandatory for an applicant to comply with the Compliance Directive ("CD") در داخل 7 روز از صدور. عدم تطابق با هر دستورالعمل پذیرش صادر شده توسط NAFDAC ممکن است یک پایه و اساس برای لغو برنامه و همه تاخیر از مشتری خواهد شد در شمارش نیست 90 روز برای ثبت نام. ABOUT LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP is the window for manufacturers, صادر کنندگان, و توزیع کنندگان مواد غذایی و دارو به دنبال صدور مجوز محصولات کنترل در نیجریه و به دنبال دسترسی به بازار نیجریه. We are a one-stop shop for legal compliance and due diligence services in Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond. To learn more about the Lex Artifex LLP's F&D مرکز و چگونه ما می توانیم شما را با غذا و ثبت نام از مواد مخدر با NAFDAC در نیجریه کمک, لطفا ایمیل کنید: lexartifexllp@lexartifexllp.com; زنگ زدن +234.803.979.5959.

مورد نیاز برای مواد غذایی و ثبت دارو در نیجریه

شرایط مورد نیاز برای مواد غذایی و ثبت دارو در نیجریه: چگونه به ثبت نام با NAFDAC

دفتر قانون سافلکس ARTIFEX معرفی کرده است F&D مرکز برای کمک به افراد و شرکت های درگیر در ساخت, توزیع, صدور, و واردات مواد غذایی تنظیم و مواد مخدر در جلسه مورد نیاز توسط سازمان ملی نیجریه برای اداره غذا و دارو و کنترل مجموعه ("NAFDAC"). این نشریه می دهد یک تصویر لحظهای از الزامات قانونی برای مواد غذایی و ثبت دارو در نیجریه.

شرایط مورد نیاز برای مواد غذایی و ثبت دارو در نیجریه:

در زیر مورد نیاز:
 • نامه درخواست در مطابق با دستورالعمل NAFDAC
 • اطلاعات و توضیحات از امکانات غذا و دارو برای بازرسی
 • نمونه مواد غذایی و مواد مخدر برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی ثبت نام.
 • پرداخت هزینه مقرر
 • همه اسناد با توضیحات مناسب برای جلوگیری از تاخیر غیر ضروری که باید تکمیل شود.

جدول زمانی برای غذا و ثبت دارو در نیجریه

 • ثبت نام از محصول غذایی طول می کشد حدود 90 روز از تاریخ از پذیرش درخواست.
 • ثبت نام از محصول به مواد مخدر طول می کشد حدود 120 روز از پذیرش تاریخ از برنامه.
 • تنوع ثبت نام محصول طول می کشد بیش از 60 روزها

شکست از ثبت نام فرآیندهای جدول زمانی برای غذا و ثبت دارو در نیجریه

 • ارسال مقاله از نرم افزار - 0 روزها
 • تأیید سند - 10 روزها
 • بازرسی تاسیسات / نمونه برداری - 10 روز برای غذا, 20 روز برای مواد مخدر
 • تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی - 30 روز برای غذا, 40 روز برای مواد مخدر
 • بررسی صلاحیت نهایی - 10 روزها
 • جلسه تصویب / صدور NAFDAC شماره ثبت (گواهی ثبت نام) - 20 روزها
 • تعداد کل روز: 90 روز برای غذا, 120 روز برای مواد مخدر

رهنمود مطابق

 • این الزامی است برای یک متقاضی به مطابق با دستورالعمل پذیرش ("CD") در داخل 7 روز از صدور.
 • عدم تطابق با هر دستورالعمل پذیرش صادر شده توسط NAFDAC ممکن است یک پایه و اساس برای لغو برنامه و همه تاخیر از مشتری خواهد شد در شمارش نیست 90 روز برای ثبت نام.

در مورد Lex ARTIFEX LLP

سافلکس ARTIFEX LLP پنجره برای تولید کنندگان است, صادر کنندگان, و توزیع کنندگان مواد غذایی و دارو به دنبال صدور مجوز محصولات کنترل در نیجریه و به دنبال دسترسی به بازار نیجریه. ما یک فروشگاه یک مرحله ای برای خدمات انطباق و علت سعی و کوشش حقوقی در نیجریه. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
To learn more about the Lex Artifex LLP’s F&D مرکز و چگونه ما می توانیم شما را با غذا و ثبت نام از مواد مخدر با NAFDAC در نیجریه کمک, لطفا ایمیل کنید: lexartifexllp@lexartifexllp.com; زنگ زدن +234.803.979.5959.