Oluchi הוא חבר של לקס Artifex, הקבוצה המייעצת העסקים של LLP. היא מתמחה בדיני עסקות עסקיים ומסחריים ומייעצת בנושאים הקשורים להיווצרות חברות, מיסוי, נדל"ן, עבודה, ארגון מחדש של החברה, מימון חברות פרויקט, מיזם משותף, שוקי ההון וממשל תאגידי.
יש Oluchi הבנה מעמיקה של סוגיות משפטיות מורכבות ורגישות באזורים הנבחרים שלה בפועל. היא הסכמים מסחריים ומבנים ופועל עבור לקוחותינו בשירותי חברת מזכירות.
Oluchi קיבל BL מביה"ס למשפטים הניגרי, וכן LL.B מאוניברסיטת אבוג'ה.
FOCUS תרגול וניסיון
  • עסקי ומסחרי
  • פיתוח עסקי
  • שוק ההון
  • פרוייקט כלכלי
  • שותפות ציבורית-פרטית
  • השקעות פרטיות
  • מיסוי
  • תאימות לתקנות
חברות מקצועית
  • לשכת עורכי הדין הניגרי