Iit is legitimate and enforceable in law for you to use restrictive covenants expressed as Confidentiality and Non-Disclosure Agreement; ข้อตกลงไม่แข่งขัน; หรือข้อตกลงไม่ชักชวนสำหรับการป้องกันธุรกิจ.

คุ้มครองธุรกิจ

ธุรกิจการป้องกัน: วิธีการปกป้องธุรกิจของคุณจากลูกจ้าง CROOKED

ถ้าคุณใช้สถาบันการศึกษา, สปอร์ตคลับ, ศูนย์นันทนาการ, บ้านทางการเงิน, องค์กรทางศาสนา, ศูนย์การแพทย์, ศูนย์บ่มไอซีที, ศูนย์การต้อนรับ, บริษัท ผู้ผลิต, บริษัท การค้า, บริษัท ที่ให้บริการ, บริษัท มืออาชีพหรือธุรกิจประเภทใด; มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการที่คุณจะใช้ข้อสัญญาแสดงเป็นความลับและข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล; ข้อตกลงไม่แข่งขัน; หรือข้อตกลงไม่ชักชวนสำหรับการป้องกันธุรกิจ.

ยังอ่าน: 10 เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญทางธุรกิจของคุณควรมี

ข้อตกลงเหล่านี้, เมื่อลงนามโดยพนักงานของคุณ, จำกัด การให้ออกจากธุรกิจของคุณที่จะเข้าร่วมแข่งขัน, หรือเริ่มต้นธุรกิจที่คล้ายกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ. ดังนั้น, คุณลดความเสี่ยงของการสูญเสียความสามารถภายในองค์กรและลูกค้าของคุณ.
คุณควรจะมีสัญญาจ้างงานกับพนักงานที่มีบทบาทมีความจำเป็นให้กับ บริษัท ฯ. พนักงานดังกล่าวควรจะต้องลงนามในข้อสัญญาซึ่งเป็นบรรทัดแรกของการป้องกันที่จะปกป้องธุรกิจของคุณ.
ทนายความสมาร์ทสามารถโครงสร้าง bespoke ความลับและไม่เปิดเผยข้อตกลง, ข้อตกลงการไม่แข่งขัน, หรือข้อตกลงการชักชวนที่จะป้องกันไม่ให้พนักงานออกจาก บริษัท ของคุณภายในระยะเวลาที่ระบุ; หรือการเข้าร่วมแข่งขัน; หรือการขโมยความคิดของคุณ, โดยใช้ความคิดของคุณ; เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกันหรือล่อลวงลูกค้าของคุณ / ลูกค้าออกไป.

อ่าน: ทำไมคุณและธุรกิจของคุณต้องการคำแนะนำทางกฎหมาย

ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของคุณได้อะไรจากแผนธุรกิจ, การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน, บันทึกทางการเงิน, การวางแผนการตลาด, ความลับทางการค้า, ฐานข้อมูลลูกค้า / ลูกค้า, รายละเอียดของโครงสร้างราคา, กลยุทธ์การประมูล, ฯลฯ.

แก้ไขสิ่งที่มีอยู่สำหรับการละเมิดข้อสัญญา?

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ระยะเวลาของข้อสัญญาที่ได้รับการละเมิดโดยพนักงาน, คำสั่งของศาลสามารถรับได้:
  • ยับยั้งการทำงานของพนักงานจากการเข้าร่วมนายจ้างหรือคู่แข่งใหม่ของ บริษัท;
  • ยับยั้งการทำงานของพนักงานจากการเริ่มต้นขึ้นเป็นธุรกิจที่คล้ายกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ;
  • ยับยั้งการทำงานของพนักงานจากการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของคุณทุกที่ในโลก;
  • รางวัลของความเสียหายทางการเงินลงโทษสำหรับการละเมิด.

อ่าน: ขั้นตอนในการปฏิบัติตามเพื่อกู้คืนเงินจากลูกหนี้

ขั้นตอนถัดไป?

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้ใช้แทนสำหรับคำแนะนำทางกฎหมาย. หากคุณต้องการที่จะปกป้องธุรกิจของคุณด้วยเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็น; หรือคุณมีความกังวลเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของการจ้างงาน; การเรียกร้องของพนักงาน; การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย; การระงับข้อพิพาท; เป็นต้น; คุณควรขอคำแนะนำทางกฎหมายที่เหมาะสมและความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทางกฎหมาย. ที่จะเริ่มต้น, การให้คำปรึกษากำหนดการในสำนักงานที่ +2348187019206, +2348039795959 | อีเมล์: lexartifexllp@lexartifexllp.com | เว็บไซต์: www.lexartifexllp.com.
ไฟแนนเชี่ค้า Artifex LLP ของ & กลุ่มที่ปรึกษาการลงทุน

© Copyright คำเตือน!

The permission given to freely copy this article is only on the condition that LEX ARTIFEX LLP is referenced and duly acknowledged as the Author using the following format: “This article was written by ไฟแนนเชี่ค้า Artifex LLP ของ & กลุ่มที่ปรึกษาการลงทุน. ดูบทความต้นฉบับที่ http://lexartifexllp.com/business-protection/”. โปรดทราบว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ จะต้องมีโทษตามกฎหมายที่ใช้บังคับ.

 

คุ้มครองธุรกิจ