Triển Tư vấn Kinh doanh Các Lex ARTIFEX của & Nhóm Tư vấn đầu tư đại diện cho khách hàng Nigeria và quốc tế trong một loạt các vấn đề luật doanh nghiệp và thương mại, các vấn đề bao gồm liên quan đến sự hình thành công ty, hợp tác, cấp giấy phép, Tư vấn thuế, nhập cư kinh doanh, thẩm định, tuân thủ quy định, vốn cổ phần tư nhân, nợ tài chính, nộp hồ sơ sở hữu trí tuệ và thực thi, phong tục, ngoại hối, thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lex ARTIFEX LLP là cửa sổ cho các nhà đầu tư ở nước ngoài đang tìm kiếm để xác định vị trí ở Nigeria và một cửa cho các công ty tìm kiếm mở rộng kinh doanh và cấp phép ở Nigeria. Chúng tôi giúp khách hàng tránh trách nhiệm pháp lý và để di chuyển những cân nhắc quy định cho kinh doanh tại Nigeria. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ tư vấn của chúng tôi, vui lòng liên hệ thành viên của nhóm nghiên cứu của chúng tôi trực tiếp hoặc gửi email cho lexartifexllp@lexartifexllp.com. Các luật sư thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh và làm việc với những người không nói tiếng Anh khách hàng thông qua dịch ngôn ngữ. Triển Lex ARTIFEX LLP & Nhóm Tư vấn đầu tư

Tư vấn kinh doanh ở Nigeria

Tư vấn kinh doanh

Thương mại Lex ARTIFEX của & Nhóm Tư vấn đầu tư đại diện cho khách hàng Nigeria và quốc tế trong một loạt các vấn đề luật doanh nghiệp và thương mại, các vấn đề bao gồm liên quan đến hình thành công ty, hợp tác, cấp giấy phép, Tư vấn thuế, nhập cư kinh doanh, thẩm định, tuân thủ quy định, vốn cổ phần tư nhân, nợ tài chính, nộp hồ sơ sở hữu trí tuệ và thực thi, phong tục, ngoại hối, thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Lex ARTIFEX LLP là cửa sổ cho các nhà đầu tư ở nước ngoài đang tìm kiếm để xác định vị trí ở Nigeria và một cửa cho các công ty tìm kiếm mở rộng kinh doanh và cấp phép ở Nigeria. Chúng tôi giúp khách hàng tránh trách nhiệm pháp lý và để di chuyển những cân nhắc quy định cho kinh doanh tại Nigeria.
Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ tư vấn của chúng tôi, vui lòng liên hệ thành viên của nhóm nghiên cứu của chúng tôi trực tiếp hoặc email lexartifexllp@lexartifexllp.com. Các luật sư thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh và làm việc với những người không nói tiếng Anh khách hàng thông qua dịch ngôn ngữ.
Triển Lex ARTIFEX LLP & Nhóm Tư vấn đầu tư