Smart entrepreneurs use business documents or legal documents to protect their business interests and exposure to financial risks. Trong bài viết này, tôi phác thảo 10 tài liệu kinh doanh quan trọng (thỏa thuận) bạn và doanh nghiệp của bạn nên có và tại sao bạn nên có họ.

tài liệu kinh doanh: CÁC 10 VĂN BẢN PHÁP QUAN TRỌNG KINH DOANH CỦA BẠN NÊN CÓ

doanh nhân thông minh và các nhà đầu tư sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật để bảo vệ lợi ích kinh doanh và tiếp xúc với rủi ro tài chính. Trong bài viết này, tôi phác thảo 10 tài liệu kinh doanh quan trọng (thỏa thuận) bạn và doanh nghiệp của bạn nên có và tại sao bạn nên có họ. Những văn bản pháp luật cần phải được cũng nghĩ ra và cũng soạn thảo.

PHẢI ĐỌC: Kinh doanh Tư vấn pháp lý: Tại sao bạn và Cần công ty của bạn

Kinh doanh Tư vấn pháp lý: Tại sao bạn và doanh nghiệp của bạn Cần

1. Confidentiality and Non-Disclosure Agreement

Đối tác kinh doanh, đồng các nhà đầu tư, nhà thầu, và nhân viên sẽ được tiếp cận với thông tin bí mật của công ty bạn. thông tin bí mật của bạn có thể được bất cứ điều gì từ kế hoạch kinh doanh của bạn, dữ liệu điều tra cơ bản, Các báo cáo tài chính, kế hoạch marketing, bí mật thương mại, khách hàng danh sách / khách hàng, vv. Bạn nên yêu cầu họ ký một Hợp đồng bảo mật và không tiết lộ đó là một vệ ràng buộc và được thi hành để bảo vệ thông tin doanh nghiệp của bạn mà nên tiếp tục tin.
Một Hợp đồng bảo mật tốt ngăn ở phía bên kia từ ăn cắp hoặc sử dụng ý tưởng của bạn, đưa ra các nghĩa vụ bảo mật, loại trừ từ tính bảo mật (ví dụ thông tin đã có trong phạm vi công cộng), bao lâu nghĩa vụ giữ bí mật kéo dài, những hạn chế về việc sử dụng thông tin, và quyền của bên tiết lộ để tìm kiếm biện pháp ngăn chặn để ngăn chặn ở phía bên kia tiết lộ thông tin, và quyền được bồi thường thiệt hại tiền tệ khi thông tin đó được tiết lộ cho một trái phép 3thứ buổi tiệc.

2. Product Supplier Agreement or Professional Service Contract.

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn, bạn nên có thỏa thuận Nhà cung cấp cho sản phẩm bạn đang bán hoặc dịch vụ hợp đồng cho các dịch vụ chuyên nghiệp bạn cung cấp ở dạng chuẩn. Đây là một thỏa thuận rất quan trọng là nên chi tiết bespoke Điều kiện đăng, bảo hành (nếu có), phí và lệ phí, và hạn chế trách nhiệm của mình và trách nhiệm pháp lý. Bạn muốn tránh sự hiểu lầm và hạn chế trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại gây ra bởi hàng hóa và dịch vụ của bạn.

3. Business Plan.

Một kế hoạch kinh doanh có thể không phải là một văn bản pháp lý, nhưng nó là cần thiết khi bạn quyết định tiếp cận tín dụng hoặc huy động vốn từ các nhà tài chính, các nhà đầu tư thiên thần hay đầu tư mạo hiểm. kế hoạch kinh doanh của bạn nên cung cấp rõ ràng trong hồ sơ của công ty của bạn; quản lý hội đồng quản trị; mô hình quản trị doanh nghiệp; tuân thủ giấy phép và giấy phép; Sức khỏe, nơi làm việc và môi trường an toàn; bảo hiểm; sở hữu trí tuệ; ý tưởng kinh doanh; cơ hội cạnh tranh và thị trường; tài chính và chiến lược thực hiện.

4. Partnership or Shareholders’ Agreement.

Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu lên, chạy một doanh nghiệp, hoặc tìm cách thiết lập một doanh nghiệp với đối tác kinh doanh của bạn(S) hoặc đồng cổ đông(S); những gì bạn cần là một đối tác hoặc Hợp đồng cổ đông bằng văn bản. Nó không thực sự quan trọng cho dù đối tác / đồng cổ đông của bạn là người bạn đời của bạn, bạn thân nhất của anh chị em ruột hoặc. Bạn sẽ không luôn luôn đồng ý về tất cả mọi thứ mọi lúc. Có một thỏa thuận tốt có cấu trúc tại chỗ là một công cụ hiệu quả để có một doanh nghiệp không có ma sát và nipping trong nụ xung đột có thể xảy ra sự quan tâm và những vấn đề không lường trước được.
thỏa thuận hợp tác của bạn nên cụ thể việc sở hữu và quản lý mô hình; tỷ lệ phân phối lợi nhuận; những quyết định sẽ được thực hiện; những gì xảy ra khi một bên muốn rút; cách tranh chấp sẽ được giải quyết tức là. cho dù các đối tác sẽ phải tìm cách hòa giải hoặc trọng tài hoặc sẽ phải bắt đầu một thủ tục tòa án. Bạn cũng nên có một điều khoản không cạnh tranh để bảo vệ một đối tác từ bỏ kinh doanh và thiết lập của riêng mình, và được lấy đi khách hàng hiện tại của bạn.

5. Employment Agreement.

Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ doanh nghiệp của bạn từ trách nhiệm pháp lý và sự hiểu lầm là phải có một hợp đồng lao động được thi hành với nhân viên của bạn. Bạn cần phải có một hợp đồng lao động có nghĩa là đồng bộ với Luật Lao động Nigeria, đặt ra: tiền lương của người lao động, giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ ốm và ngày lễ, an toàn và phúc lợi, dự phòng và chấm dứt việc làm.
Hiệp định công ăn việc làm là một văn bản pháp lý quan trọng bạn muốn sử dụng để ngăn chặn một số nhân viên mới rời khỏi doanh nghiệp của bạn quá sớm và đi làm việc cho một đối thủ cạnh tranh.

6. Memorandum of Understanding (Biên bản ghi nhớ).

Một bản ghi nhớ bày tỏ ý định chung của các bên và dòng của các hành động được thực hiện trong khi chờ ký kết một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý của các bên. Nó tài liệu bất kỳ cuộc nói chuyện quan trọng mà bạn có với các đối tác tiềm năng, các nhà cung cấp, nhà thầu và những người khác tham gia vào công việc kinh doanh. MOU là cách tuyệt vời để đặt ra các điều khoản của một dự án hoặc mối quan hệ bằng văn bản.

7. Memorandum and Articles of Association (MEMART)

Các công ty và Allied vấn đề luật của Nigeria yêu cầu tất cả các công ty để vẽ lên và tập tin MEMART với Ủy ban Ngoại Công ty như một điều kiện tiên quyết để thành lập công ty. MEMART xác định kinh doanh đối tượng của bạn, quyền sở hữu và vốn cổ phần cấu trúc, loại trách nhiệm pháp lý của các thành viên, mô hình quản trị doanh nghiệp, vv.

PHẢI ĐỌC: Thủ tục và các yêu cầu đăng ký công ty và kinh doanh tại Nigeria

Công ty đăng ký và kinh doanh tại Nigeria: Các thủ tục và yêu cầu đối

8. Company Statutory Report.

Mỗi công ty đại chúng là bắt buộc giữ Họp luật định chung (SGM) trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày thành lập công ty phù hợp với các quy định của công ty và Allied vấn đề luật. Giám đốc của công ty là để chuyển tiếp một bản sao công chứng báo cáo theo luật định để mỗi thành viên của công ty trong phạm vi 21 ngày trước khi SGM. Một báo cáo theo luật định quy định chi tiết các cổ phiếu được phân bổ, các cuộc triển lãm thu về cổ phiếu và trái phiếu thông thường và các nguồn khác, chi tiết thanh toán bằng tiền mặt, tên, địa chỉ và mô tả về các giám đốc, kiểm toán viên, nhà quản lý, và thư ký của công ty; vv. một bản sao của báo cáo theo luật định là sẽ được chuyển giao cho Ủy ban Ngoại Công ty đăng ký. Thất bại trong việc tổ chức một SGM là căn cứ để các bắt buộc quanh co-up của công ty.

9. Online Terms of Use and Privacy Policy

Nếu bạn đang chạy một doanh nghiệp trực tuyến hoặc có một trang web công ty, bạn được yêu cầu để gửi một chính sách bảo mật phác thảo thông tin cá nhân người dùng cách (chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thẻ ngân hàng, vv) sẽ được sử dụng. Điều quan trọng là bạn cũng có một Quy định sử dụng định nghĩa nên và không nên vào trang web của bạn và giới hạn trách nhiệm của mình đối với những sai sót trong nội dung web của bạn.

10. Hiệp định nhà thầu độc lập (ICA)

Bởi có một Hiệp định nhà thầu độc lập tại chỗ, bạn đang xác định và phân loại các mối quan hệ giữa bạn và nhân viên của bạn hoặc thậm chí gia công chúng. Đây là một công cụ chiến lược để cắt giảm chi phí và nhận chuyên môn cụ thể theo một sự sắp xếp linh hoạt. Theo thỏa thuận này, bạn có hiệu quả có thể loại bỏ trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý của mình để bồi thường cho người lao động, hệ thống hưu trí đóng góp, bảo hiểm bắt buộc, thuế PAYE, và lợi ích người lao động khác.

PHẢI ĐỌC: 9 lý do tại sao bạn nên đăng ký doanh nghiệp của bạn

Tầm quan trọng của đăng ký kinh doanh: 9 lý do tại sao bạn nên đăng ký doanh nghiệp của bạn

PHẢI LÀM GÌ TIẾP THEO?

Là một doanh nhân thông minh hoặc nhà đầu tư đòi hỏi việc có thể để bảo vệ lợi ích kinh doanh của bạn chống lại các rủi ro tài chính và trách nhiệm pháp lý. văn bản pháp luật là cược chắc chắn của bạn để mở rộng các quyền của mình và hạn chế trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý. Đừng chờ đợi cho đến khi bạn đang phải đối mặt với một tình huống xấu xí. Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên là rất quan trọng để đảm bảo bạn và doanh nghiệp của bạn được bảo vệ.
Nhớ lại, các văn bản quy phạm pháp luật đã được nghĩ ra tốt và nổi soạn thảo. Nó được khuyến khích mạnh mẽ mà bạn có được sự giúp đỡ chuyên nghiệp từ một luật sư kinh doanh. Một luật sư doanh nghiệp có thể giúp bạn hiểu các lựa chọn của bạn và đưa ra quyết định tốt nhất về sự phức tạp của quy trình pháp lý liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Để xem xét trường hợp của nhu cầu hợp pháp của doanh nghiệp bạn, tư vấn lịch trình tại – Điện thoại: +2348187019206, 08039795959 | E-mail: edoabasi.udo@lexartifexllp.com | Trang mạng: www.lexartifexllp.com.
EDOABASI Udo là một doanh nghiệp Luật sư và giao dịch tại Advisor Lex Artifex, LLP.

© BẢN QUYỀN CẢNH BÁO!

Việc cho phép được tự do sao chép bài viết này là chỉ với điều kiện là BARR. EDOABASI Udo được tham chiếu và hợp lệ được công nhận là tác giả sử dụng định dạng sau: “Bài viết này được viết bởi Barr. EdoAbasi Udo. Xem bài viết gốc tại http://lexartifexllp.com/business-documents/”. Lưu ý rằng bất kỳ vi phạm bản quyền sẽ bị trừng phạt theo luật áp dụng.