Capital markets lawyers in Nigeria Transactional law is a core practice focus of Lex Artifex LLP. luật sư của chúng tôi cung cấp tư vấn về tất cả các khía cạnh của giao dịch thị trường vốn, kể cả, sự thành lập của chứng khoán, cổ phiếu mua lại, bonds, trái phiếu, và đóng vai trò là cố vấn giao dịch về các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng lại, và divestitures.

thị trường vốn luật sư ở Nigeria

luật giao dịch là một trọng tâm thực hành cốt lõi của Lex ARTIFEX LLP. luật sư của chúng tôi cung cấp tư vấn về tất cả các khía cạnh của giao dịch thị trường vốn, kể cả, sự thành lập của chứng khoán, cổ phiếu mua lại, trái phiếu, trái phiếu, và đóng vai trò là cố vấn giao dịch về các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng lại, và divestitures.