Shipping and Maritime Law Firm in Nigeria Our Shipping and maritime law practice focus on transactional and litigation matters for clients across the world and in Nigeria. Chúng tôi hành động cho các khách hàng trên quang phổ của ngành công nghiệp hàng hải bao gồm các chủ hàng, hãng, chủ tàu, stevedores, các công ty năng lượng, tàu hàng, phi tàu vận hành các tàu sân bay thông thường, công ty cứu hộ, nhà máy đóng tàu, và công ty bảo hiểm. Chúng tôi cung cấp vận chuyển sau & dịch vụ pháp lý hàng hải: Đại diện trong mua lại doanh nghiệp; sales and purchases of marine vessels, and other significant assets; restructuring; Đăng ký tàu vận chuyển và tài liệu hướng dẫn về việc bán và các thỏa thuận mua; Tư vấn về các vấn đề tài chính và về những vấn đề pháp lý liên quan tới quyền sở hữu tàu, thương mại, dẫn đường, Đang chuyển hàng, và nhân viên tàu; Xác nhận của văn bản hợp đồng liên quan đến vận chuyển hàng hải, vận chuyển, bảo hiểm, thương mại quốc tế, các doanh nghiệp, tàu, địa ốc; hướng dẫn pháp lý và đại diện trên môi giới tàu, chattering agreements, ship financing, maritime liens, ship registration, mortgages, claims & liens, arrests and release, accidents, salvage, carriage of goods, và tuyên bố thiệt hại; tuân thủ quy định và các dịch vụ thẩm định pháp lý. We are a shipping and maritime law firm in Nigeria. To learn more about how we can help you with shipping, and maritime legbán hàng và mua hàng của tàu biển@lvà các tài sản quan trọng khác48tái cơ cấun chuyển và Công ty Luật hàng hải ở Nigeria. We provide representation in corporate acquisitions; sales and purchases of marine vessels, and other significant assets; restructuring;Registration of shipping vessels in Nigeria and documentation of the sale and purchase agreements in Nigeria; Validation of contract documents in Nigeria ;Legal rethỏa thuận ầm ầmiatài chính tàuerliên kết hàng hảig đăng ký tàufinancing, matuyên bố lthế chấp ship rbắt giữ và phát hànhgetai nạn &cứu hộenvận chuyển hàng hóalease, accidents, salvage, carriage of goods, and damage claims in Nigeria

 

Vận chuyển và Công ty Luật hàng hải ở Nigeria

Vận chuyển và hành nghề luật sư hàng hải của chúng tôi tập trung vào các vấn đề và tranh tụng cho khách hàng trên toàn thế giới và tại Nigeria. Chúng tôi hành động cho các khách hàng trên quang phổ của hàng hải chủ hàng công nghiệp bao gồm, hãng, chủ tàu, stevedores, các công ty năng lượng, tàu hàng, phi tàu vận hành các tàu sân bay thông thường, công ty cứu hộ, nhà máy đóng tàu, và công ty bảo hiểm.
Chúng tôi cung cấp vận chuyển sau & dịch vụ pháp lý hàng hải:
  • Đại diện trong mua lại doanh nghiệp; bán hàng và mua hàng của tàu biển, và các tài sản quan trọng khác; tái cơ cấu;
  • Đăng ký tàu vận chuyển và tài liệu hướng dẫn về việc bán và các thỏa thuận mua;
  • Tư vấn về các vấn đề tài chính và về những vấn đề pháp lý liên quan tới quyền sở hữu tàu, thương mại, dẫn đường, Đang chuyển hàng, và nhân viên tàu;
  • Xác nhận của văn bản hợp đồng liên quan đến vận chuyển hàng hải, vận chuyển, bảo hiểm, thương mại quốc tế, các doanh nghiệp, tàu, địa ốc;
  • hướng dẫn pháp lý và đại diện trên môi giới tàu, thỏa thuận ầm ầm, tài chính tàu, liên kết hàng hải, đăng ký tàu, thế chấp, tuyên bố & thế chấp, bắt giữ và phát hành, tai nạn, cứu hộ, vận chuyển hàng hóa, và tuyên bố thiệt hại;
  • tuân thủ quy định và các dịch vụ thẩm định pháp lý.
We are a shipping and maritime law firm in Nigeria. To learn more about how we can help you with shipping, và dịch vụ pháp lý hàng hải gửi email cho chúng tôi tại lexartifexllp@lexartifexllp.com hoặc gọi +2348039795959.