kiến thức chuyên môn trong các khách hàng hỗ trợ’ mục tiêu kinh doanh.